Jogok

Jogok

Jogok Irányelvei

 

47.) A Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelesek, egymást minden lényeges körülményről megfelelő időben és módon tájékoztatják. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely jelen szerződés teljesítését (pl. címváltozás, a teljesítéssel érintett bankszámlaszám megváltozása, stb.), illetve a másik fél jogos érdekeit érinti. A változásbejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

48.) Szerződő Felek elfogadják az elektronikus leveleket is, mint hivatalos kommunikációt és vállalják az elektronikus levelezés természetéből adódó kockázatokat (pld. elektronikus levél elveszése vagy eltérítése, vírusok, stb).

49.) Felmondáshoz vezet, ha az ügyfelet figyelmeztetni kell. Három figyelmeztetés után  az ügyféllel kötött szerződést  a Simfalogic Corporation, és az összes Leányvállalata indoklás nélkül felmondhatja, minden további jogi, pénzügyi, vagy egyéb más, az ügyfél, vagy meghatalmazottja részéről érkező követelés igénye nélkül. Jogi út kizárva.

50.) Bármely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél azonnali hatályú felmondással élhet. Az azonnali hatályú felmondást a másik féllel írásban, a felmondás okának megjelölésével kell közölni. Felmondási határidő alap szolgáltatások esetében  azonnali, raktárbérletek esetében 7 nap.

51.) Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek 2500.- font összeghatártól kizárólagosan alávetik magukat az Angol Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezetten működő Választott bíróság illetékességének, eljárási rendjének és döntésének.

52.) Szakirányú üzletszabályzatért a mindenkori leányvállalatokhoz kell fordulni, az országonként, illetve a  helyi sajátosságok, vagy a törvényi vonatkozások tekintetében. Amennyiben ilyen, adott cégünknek nincsen, jelen üzletszabályzat válik irányadóvá.

53.) Szerződések idő előtti megszüntetése esetén 25.- font adminisztrációs díjat számítunk fel.

 

Általános Üzletszabályzat | Webáruházunk Általános Szerződési Feltétei | Tanácsadási Irányelvek | Raktározási Irányelvek | Könyvelési Szerződés Irányelvei | Székhelyszolgáltatási Irányelvek | Postaszolgáltatási Irányelvek | Jogosítványcsere Irányelvei | Jogok | Számlaelmaradás | Privacy | Trademarks |